De algemene voorwaarden van OWEN

1. Algemene informatie
(1) hello-owen.nl is een dienst van Automotive Internet Shop GmbH, Rathausstraße 4, 20095 Hamburg, handelsregister HRB 143147 bij de arrondissementsrechtbank Hamburg, btw-nummer DE264275579, fiscaal nummer 48/704/004374. e-mail: support@hello-owen.nl hierna: Owen ).

(2) Alle zakelijke relaties die ontstaan tussen OWEN en haar klanten worden uitgevoerd op basis van de volgende Algemene Voorwaarden (AV) in de versie die geldig is op het moment van de bestelling, tenzij individuele contractuele afspraken zijn gemaakt. Individuele contractuele overeenkomsten hebben voorrang op deze Algemene Voorwaarden.

(3) Een klant in de zin van deze Algemene Voorwaarden is over het algemeen zowel een consument in de zin van artikel 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) als een ondernemer in de zin van artikel 14 BGB. De term "klant" wordt sekseneutraal gebruikt.

 

2 Aanbiedingen, contractafsluiting, vorm
(1) De productpresentaties in de online shop moeten worden gezien als niet-bindende aanbiedingen van OWEN. Door op de knop "Bestelling verzenden" te klikken, verklaart en verzendt de klant een bindend contractaanbod voor de aankoop van de goederen in het winkelmandje. De klant ontvangt een e-mail ter bevestiging dat OWEN zijn bestelling heeft ontvangen en zal controleren. OWEN verklaart het aanbod te accepteren door middel van een bevestigingsbrief in tekstvorm of levering van de goederen.

(2) Bij elektronische handelstransacties of in het geval van overeenkomsten tot verkoop op afstand, d.w.z. overeenkomsten gesloten tussen een ondernemer en een consument uitsluitend met gebruikmaking van technieken voor communicatie op afstand, aanvaardt OWEN de bestellingen van de klant conform de toepasselijke algemene voorwaarden op de website. OWEN heeft het recht om eventuele typografische of drukfouten op de website te betwisten.

(3) Informatie in reclamefolders, advertenties en op de website vormt geen verbintenis van de kant van OWEN en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovendien behoudt OWEN zich het recht voor om de producten beschreven in reclamefolders, advertenties en op de website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

3 Prijzen, vervaldatum, wijze van betaling
(1) Alle vermelde prijzen zijn brutoprijzen (prijs inclusief btw). De prijzen zijn exclusief verzend-, verpakkings- en installatiekosten; deze kosten worden apart vermeld bij elke productpresentatie door middel van een kostenindicatie of een link naar een algemeen overzicht van verzendkosten. In het geval van overeenkomsten voor verkoop op afstand wordt een definitieve prijs inclusief btw en plus verzend- en verpakkingskosten getoond wanneer de bestelling wordt geplaatst.

(2) Wanneer de internetpagina's op www.hello-owen.com worden bijgewerkt, worden alle eerdere prijzen en andere informatie over goederen ongeldig. De versie van de prijsinformatie die geldig is op het moment van de bindende bestelling is bepalend.

(3) De definitieve prijs moet onmiddellijk zonder aftrek en netto contant bij de bestelling worden betaald. Betaling vindt plaats per creditcard (Visa / MasterCard), vooruitbetaling, automatische incasso of PayPal. Neem voor andere betalingsmethoden contact op met OWEN. Cheques en wissels worden niet geaccepteerd. Voor elke bestelling behouden wij ons het recht voor om bepaalde betalingsmethoden niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betalingsmethoden. We gebruiken hiervoor de service van InfoScore Consumer Data GmbH. Klantgegevens worden niet permanent doorgegeven. Houd er rekening mee dat we alleen betalingen accepteren van rekeningen binnen de Europese Unie (EU). Eventuele kosten van een geldtransactie zijn voor uw rekening.

(4) Betalingen worden alleen geacht in overeenstemming met het contract te zijn als het bedrag contant is betaald of onvoorwaardelijk is bijgeschreven op een van de rekeningen van OWEN vóór het verstrijken van de relevante betalingstermijn. Betalingen door de Klant worden eerst gecrediteerd op de kosten, vervolgens op de rente en ten slotte op de hoofdvordering in overeenstemming met § 367 BGB.

(5) De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvordering onbetwist is of erkend is door een rechterlijke uitspraak. De klant is alleen bevoegd om een retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 

4 Levering
(1) De levering gebeurt vanaf het magazijn op het door de klant meegedeelde adres.

(2) Oorlogen, stakingen, uitsluitingen, tekorten aan grondstoffen of energie, bedrijfs- of verkeersstoringen, overmacht en alle andere gevallen van overmacht die de productie of verzending van de goederen buiten de schuld van OWEN verhinderen, vertragen of onrendabel maken, ontslaan OWEN van de verplichting tot levering voor de duur en de omvang van de storing. Indien de verstoring de duur van 2 maanden overschrijdt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. De op een eerder tijdstip gevestigde wettelijke herroepingsrechten van de klant blijven onaangetast. In het geval van een gedeeltelijke of volledige onderbreking van de leveringsbronnen van de goederen, is OWEN niet verplicht zich door andere leveranciers te laten bevoorraden. In dit geval is OWEN gerechtigd de beschikbare hoeveelheid goederen te verdelen met inachtneming van haar eigen behoeften.

 

5. ANNULERINGSVOORWAARDEN
HERROEPINGSRECHT
ALS CONSUMENT IN DE ZIN VAN § 13 VAN HET DUITSE BURGERLIJK WETBOEK KUNT U UW CONTRACTVERKLARING BINNEN 14 DAGEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN IN TEKSTVORM (BIJV. BRIEF, FAX, E-MAIL) OF - ALS DE GOEDEREN VÓÓR HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN AAN U ZIJN GELEVERD - DOOR RETOURZENDING VAN DE GOEDEREN HERROEPEN. DE TERMIJN BEGINT NA ONTVANGST VAN DEZE INSTRUCTIE IN TEKSTVORM, MAAR NIET VÓÓR ONTVANGST VAN DE GOEDEREN DOOR DE ONTVANGER (BIJ TERUGKERENDE LEVERINGEN VAN SOORTGELIJKE GOEDEREN NIET VÓÓR ONTVANGST VAN DE EERSTE DEELLEVERING) EN OOK NIET VÓÓR NAKOMING VAN ONZE INFORMATIEVERPLICHTINGEN VOLGENS ARTIKEL 246 § 2 IN COMBINATIE MET § 1 PARA.1 EN 2 EGB. OM AAN DE ANNULERINGSTERMIJN TE VOLDOEN, IS HET VOLDOENDE OM DE ANNULERING OF DE GOEDEREN TIJDIG OP TE STUREN. DE ANNULERING MOET WORDEN GESTUURD NAAR


Automotive Internet Shop GmbH
Bedrijfsleiding: Trutz von Klodt, Nico Kruse
Rathausstraße 4
20095 Hamburg
support@hello-owen.nl
Hamburg, Duitsland
Kantongerecht Hamburg HRB 143147
BTW-nummer DE264275579
Belastingnr. 48/704/004374

GEVOLGEN VAN ANNULERING
IN GEVAL VAN EEN EFFECTIEVE ANNULERING MOETEN DE DOOR BEIDE PARTIJEN ONTVANGEN DIENSTEN WORDEN GERETOURNEERD EN EVENTUELE VOORDELEN (BIJV. RENTE) WORDEN TERUGGEGEVEN. ALLE VERKREGEN VOORDELEN (BIJV. RENTE) TERUGGEVEN. ALS U NIET IN STAAT BENT OM DE ONTVANGEN GOEDEREN OF DIENSTEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK OF ALLEEN IN VERSLECHTERDE STAAT TE RETOURNEREN, KUNT U WORDEN VERPLICHT OM ONS IN DEZE MATE TE COMPENSEREN. ONS EEN VERGOEDING BETALEN VOOR DE WAARDE. DIT GELDT NIET VOOR DE TERUGGAVE VAN GOEDEREN ALS DE VERSLECHTERING VAN DE GOEDEREN UITSLUITEND TE WIJTEN IS AAN DE INSPECTIE ERVAN - ZOALS BIJVOORBEELD IN EEN WINKEL MOGELIJK ZOU ZIJN GEWEEST. BOVENDIEN KUNT U DE VERPLICHTING TOT HET BETALEN VAN EEN VERGOEDING VOOR EEN VERSLECHTERING DIE DOOR HET BEDOELDE GEBRUIK VAN HET ARTIKEL WORDT VEROORZAAKT, VERMIJDEN DOOR HET ARTIKEL NIET TE GEBRUIKEN ALSOF HET UW EIGENDOM WAS EN DOOR NIETS TE DOEN DAT DE WAARDE ERVAN ZOU KUNNEN VERMINDEREN. ARTIKELEN DIE PER PAKKETPOST KUNNEN WORDEN VERZONDEN, WORDEN OP ONS RISICO GERETOURNEERD. U MOET DE KOSTEN VOOR HET TERUGZENDEN VAN DE GOEDEREN DRAGEN ALS DE GELEVERDE GOEDEREN OVEREENKOMEN MET DE BESTELDE GOEDEREN EN ALS DE PRIJS VAN DE TERUG TE ZENDEN GOEDEREN NIET HOGER IS DAN 40 EURO OF, ALS DE PRIJS VAN DE GOEDEREN HOGER IS, ALS U DE TEGENPRESTATIE OF EEN CONTRACTUEEL OVEREENGEKOMEN GEDEELTELIJKE BETALING NOG NIET HEBT BETAALD OP HET MOMENT VAN ANNULERING. ANDERS IS DE RETOURZENDING VOOR U KOSTELOOS. VERPLICHTINGEN TOT TERUGBETALING VAN BETALINGEN MOETEN BINNEN 14 DAGEN WORDEN NAGEKOMEN. DE TERMIJN BEGINT VOOR U MET DE VERZENDING VAN UW HERROEPINGSVERKLARING OF DE GOEDEREN, VOOR ONS MET DE ONTVANGST ERVAN.

- EINDE VAN DE ANNULERINGSVOORWAARDEN -

 

6 Risico-overgang
(1) Indien de klant een particuliere consument is in de zin van § 13 BGB, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen bij de levering van de goederen over op de klant.

(2) Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen gaat, voor zover de klant een commercieel actieve ondernemer is in de zin van § 14 BGB, over op de klant bij levering van de goederen aan het bedrijf dat is aangewezen om de verzending uit te voeren; de plaats van nakoming is in dit geval de maatschappelijke zetel van de zakelijke vestiging van OWEN.

(3) Het risico gaat ook over op de Klant als deze in gebreke blijft met de acceptatie.

 

7 Eigendomsvoorbehoud
(1) Indien de klant een particuliere consument is in de zin van § 13 BGB, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen met de levering van de goederen over op de klant.

(2) Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen gaat, voor zover de klant een commercieel actieve ondernemer is in de zin van § 14 BGB, over op de klant bij levering van de goederen aan het bedrijf dat is aangewezen om de verzending uit te voeren; de plaats van nakoming is in dit geval de maatschappelijke zetel van de zakelijke vestiging van OWEN.

(3) Het risico gaat ook over op de Klant als deze in gebreke blijft met de acceptatie.

 

8 Garantie / Klantenservice
(1) Voor garantieclaims van de klant gelden de wettelijke bepalingen, voor zover daarvan niet wordt afgeweken. Raadpleeg de productdocumentatie om na te gaan of er naast de wettelijke garantie een fabrieksgarantie bestaat. U kunt onze klantenservice bereiken voor vragen en klachten op werkdagen van 09:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00 op telefoonnummer +31 970 1025 6312 en op ons e-mailadres: support@hello-owen.nl.

(2) Schade veroorzaakt door onjuiste of niet-contractuele maatregelen van de klant tijdens installatie, aansluiting, gebruik of opslag kan geen aanleiding geven tot enige vordering tegen OWEN. Het ongepaste en niet-contractuele karakter wordt met name bepaald door de specificaties van de fabrikant.

(3) Indien de klant een ondernemer is en de bestelde dienst wordt geleverd voor zijn commerciële of onafhankelijke freelance activiteit, vervallen zijn garantieclaims één jaar na ontvangst van de nieuwe goederen. De bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing als de wet langere termijnen voorschrijft. De ondernemer kan geen aanspraak maken op garantie met betrekking tot gebruikte goederen.

 

9. Gegevensbescherming

OWEN vestigt de aandacht van de Klant op het feit dat de gegevens die verzameld worden tijdens het afsluiten van het contract door OWEN verzameld, verwerkt en gebruikt zullen worden in overeenstemming met de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens Telediensten (TDDSG) om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het koopcontract.

 

10. Aankoop op rekening
Extra AV voor koop op rekening & huurkoop 

 

11 Hotjar
Deze website maakt gebruik van Hotjar, een webanalysedienst van Hotjar Ltd ("Hotjar"). Interacties van willekeurig geselecteerde, individuele bezoekers met de website worden anoniem geregistreerd. Hierdoor ontstaat een log van bijvoorbeeld muisbewegingen en klikken met als doel mogelijke verbeteringen van de betreffende website te identificeren. Hotjar maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. IP-adressen worden alleen in geanonimiseerde vorm opgeslagen en verwerkt om te voorkomen dat ze direct aan personen kunnen worden gekoppeld. Daarnaast wordt informatie over het besturingssysteem, de browser, inkomende en uitgaande links, geografische herkomst, resolutie en apparaattype geanalyseerd voor statistische doeleinden. Deze informatie wordt niet gepersonaliseerd en wordt niet doorgegeven aan derden door ons of Hotjar. Als je niet geregistreerd wilt worden, kun je dit op alle websites die Hotjar gebruiken uitschakelen door de DoNotTrack-header in je browser in te stellen. Meer informatie is te vinden op: https://www.hotjar.com/opt-out. 

 

12. slotbepalingen
(1) Indien een of meer bepalingen van deze AV ongeldig zijn, heeft dit niet tot gevolg dat de overige bepalingen van de AV ongeldig worden. De ongeldige bepaling wordt vervangen door de betreffende wettelijke bepaling.

(2) Op deze AV en alle rechtsverhoudingen tussen OWEN en de Klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

(3) Voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie, indien de Klant een geregistreerd bedrijf, een rechtspersoon onder publiek recht of een speciaal fonds onder publiek recht is, zal de rechtszaak worden aangespannen bij de rechtbank die bevoegd is voor de statutaire zetel van de bedrijfsvestiging van OWEN. Voor zover wettelijk toegestaan, geldt dit ook als een klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, als een klant zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats na het sluiten van het contract naar het buitenland heeft verplaatst of als zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats onbekend is op het moment dat de rechtsvordering wordt ingesteld. OWEN heeft ook het recht om een vordering in te stellen op het hoofdkantoor van de klant.

Status van de AV: Versie 3.9 / 30/09/2015


Automotive Internet Shop GmbH
Bedrijfsleiding: Trutz von Klodt, Nico Kruse
Rathausstraße 4
20095 Hamburg
Hamburg, Duitsland
Kantongerecht Hamburg HRB 143147
BTW-nummer DE264275579
Belastingnr. 48/704/004374

Online geschillenbeslechting overeenkomstig art. 14 lid 1 ODR-VO: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.